BHP

ŚWIADCZYMY SZEROKI ZAKRES USŁUG DORADCZYCH I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

• doradztwo i kompleksowa obsługa firm w zakresie bhp (wykonywanie zadań służby bhp), 

• audyty w zakresie bhp,

• zgłaszanie Firm do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

• pomoc w opracowaniu i weryfikacji przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP - opracowanie zarządzeń, procedur,

• zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska,

• sporządzanie dokumentacji powypadkowej, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wymaganych rejestrów,

• ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego,

• opracowywanie stanowiskowych instrukcji bhp,

• określanie i typowanie prac i czynników niebezpiecznych w środowisku pracy, 

• prowadzenie korespondencji z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, Państwową Inspekcją Sanitarną i innymi urzędami w zakresie BHP,

• pomoc w organizacji badań i pomiarów czynników środowiska pracy,

• wypełnianie wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

• kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp oraz informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków naprawczych i profilaktycznych w celu ich likwidacji,

• doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,

• udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,

• dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

• zaopatrzenie firmy w artykuły BHP (znaki bezpieczeństwa, apteczki itp.),

• opracowywanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Planu „bioz”),

• udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 • opracowanie planów modernizacji, konstrukcji maszyn, urządzeń i procesów produkcji,

• opracowanie zasad bezpiecznego współdziałania, w sytuacjach gdy w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, 

• sprawowanie funkcji koordynatora ds. BHP zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa pracy,

• przeprowadzanie audytów z zakresu BHP,

• ocena maszyn i urządzeń pod katem minimalnych wymagań bhp,

• organizowanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji przewodów, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej).