HACCP

HACCP - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - jest to system zapewnienia jakości zdrowotnej żywności, stanowiący usystematyzowane postępowanie poprzez analizę potencjalnych zagrożeń na poszczególnych etapach produkcji, wytyczenie miejsc - etapów w procesie, gdzie te zagrożenia mogą wystąpić, określenie, które z nich stanowią krytyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumenta. Zasady systemu mogą być uwzględniane w systemach zapewnienia jakości ogólnej, tj. zarówno jakości zdrowotnej jak i jakości handlowej produktów. 


Systemy te wymagają sporządzenia:
• instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, badań lekarskich, planów, szkoleń,

• wykonywania wszystkich czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość zdrowotną,

• dokumentacji działań i ciągłych szkoleń personelu z zakresu higieny.